Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ www.plastic-sofia.com

 

I. СЪЩНОСТ

 

1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Пластик София“ ООД, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, п.к. 1510, район „Подуяне“, ул. „Стефан Консулов“ № 12, с ЕИК 130349076, представлявано от Управителя Любомир Йонков Недков, наричано по-долу за краткост „Продавач“, и клиентите, наричани по-долу „Купувач/и“ или „Потребител/и“, на платформата за електронна търговия „www.plastic-sofia.com”, наричан по-долу „Платформата”.

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДАВАЧА

 

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

1.„Пластик София“ ООД  (Plastic Sofia Ltd.) е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. София, п.к. 1510, район Подуяне, ул. „Стефан Консулов“ № 12, тел.: +359/29455045, с ЕИК 130349076 и идентификационен номер по ДДС: BG130349076, адрес на електронна поща: webadmin@plastic-sofia.com, уебсайт: http://www.plastic-sofia.com/. „Пластик София“ ООД е   администратор на лични данни, вписан от Комисията за защита на личните данни в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с лични данни" с уникален идентификационен номер: 107383.

 

2. „Пластик София“ ООД  е администратор на платформата за електронна търговия: www.plastic-sofia.com.

 

3. Можете да се свържете с „Пластик София“ ООД  на посочения по-горе адрес: България, гр. София, п.к. 1510, район Подуяне, ул. „Стефан Консулов“ № 12, на телефон +359/29455045  или на електронна поща /и-мейл/: webadmin@plastic-sofia.com

 

4. Продавач в платформата за електронна търговия е „Пластик София“ ООД.

 

5. Надзорни органи:

 

5.1 Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg

 

5.2 Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, www.kzp.bg

 

III. ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ

 

 1.  Продавач –  „Пластик София“ ООД.

2. Купувач (Потребител)  –  всяко физическо или юридическо лице, сключило договор за покупко-продажба през онлайн платформата за електронна търговия на „Пластик София“ ООД.

 1. Платформа за електронна търговия (Платформата) – представлява домейна www.plastic-sofia.com, собственост на „Пластик София“ ООД.
 2. Профил на Потребителя – формира се след регистрация от страна на Потребителя електронна поща и парола.Профилът е задължително условие за Потребителя, за да осъществи Поръчка. В него се съдържа информация за Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата и по-специално, но не само: поръчки, данъчни фактури, адреси и др.
 3. Моите Продукти – раздел в Профила, който позволява на Потребителя да създаде свой списък с предпочитани от него Продукти.
 4. Поръчка – електронен документ, създаден от Потребителя, чрез който бива заявено  намерението му за закупуване на Продукти от Платформата www.plastic-sofia.com.
 5. Продукт/и – са всички Продукти, които може да бъдат предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавача през Платформата. Всички Продукти, предлагани от Продавача, са за еднократна употреба с изключение на тези, в чието Описание, налично в Платформата, изрично е посочено, че са за многократна употреба.

8. Промоция, Кампания – всяко търговско действие от Продавача, целящо популяризирането на Платформата, търговските марки или определени Продукти, които се предлагат в ограничени наличности и в рамките на определен период, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато друго.

9. Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Продукти през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

10. Специални условия – са клаузи на договор между Продавача и Купувача или договорки отразени във фактурата на Продавача, съдържащи отклонения от тези общи условия.

11. Съдържание - цялата информация на Платформата www.plastic-sofia.com, която е достъпна чрез връзка с Интернет.

12. Бюлетин (Newsletter) – опция за периодично известяване на предлаганите от Продавача Продукти или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

13. Описание – всички характеристики на Продуктите, така както са посочени в описанието им, налично в Платформата.

14. Коментар – оценка или критична забележка за представен Продукт в Платформата.

15. Запитване – форма на обръщение към Продавача с цел да се получи информация относно дадени Продукти.

16. Страна/Страни – Продавачът и Купувачът са наричани заедно Страните, а поотделно Страна

 

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Общите условия на „Пластик София“ ООД са задължителни за всички Потребители на  Платформата.

2. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от „Пластик София“ ООД по всяко време. Продавачът ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на Платформата, които имат регистрация, в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство. Страните се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Продавача и ако Потребителят не заяви в предоставения му едномесечен срок от получаването на уведомлението, че ги отхвърля. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Продавача, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на тази точка не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. Продавачът публикува тези общи условия на адрес www.plastic-sofia.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

3. Използвайки Платформата, Потребителят заявява, че се е запознал с общите условия за използването ѝ и е съгласен  да ги спазва безусловно.

4.  Освен предвидения ред за уведомяване по т. 2 от настоящата глава, във всеки един случай на промяна на общите условия „Пластик София“ ООД ще информира за това Потребителите си чрез актуализизация в Платформата. Всеки Потребител може по всяко време да направи справка за промяна на общите условия.

5.  „Пластик София“ ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „Пластик София“ ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративени характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

6.  Цените и описанията на Продуктите, могат да бъдат променяни по всяко време от Продавача. 7.  Всички Продукти, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

8.  Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. „Пластик София“ ООД не носи отговорност за  уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

9. С приемането на общите условия Потребителят декларира и гарантира, че е навършил 18 години. Лица на възраст под 18 години нямат право да използват Платформата. В случай че Продавачът установи, че даден Потребител не отговаря на условието по тази точка, Профилът му може да бъде изтрит от Платформата без предупреждение.

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 

1. Платформата e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.plastic-sofia.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите в Платформата Продукти, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на Профил за преглеждане на Платформата и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на Договори чрез интерфейса на Платформата;

3. Да извършват плащания във връзка със сключените Договори, съгласно поддържаните от Платформата начини за разплащане.

4. Да получават информация за нови Продукти предлагани от Платформата;

5. Да преглеждат Продукти, техните характеристики, цени и условия за доставка;

6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез настоящите общи условия;

7. Продавачът доставя Продуктите и гарантира правата на Купувачите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

8. Купувачите сключват договор за покупко-продажба на Продуктите, предлагани в Платформата www.plastic-sofia.com .

9. По силата на сключения с Купувачите Договор, Продавачът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Купувача върху определените от последния чрез Платформата Продукт/и.

10. Купувачите заплащат на Продавача възнаграждение за доставените Продукти съгласно условията, определени в Платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Продавача на адреса на Платформата в Интернет: www.plastic-sofia.com.

11. Продавачът доставя заявените от Купувачите Продукти в сроковете и при условията, определени от Продавача на адреса на Платформата в Интернет: www.plastic-sofia.com и съгласно настоящите общи условия.

12. Цената за доставката се определя отделно от цената на Продуктите.

13. Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Договора могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

14. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Платформата, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

15. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията му, в случай на промяна.

 

VI. ДОГОВОР

 

1. Купувачът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на „Пластик София“ ООД от негово име.

2. Продавачът включва в Платформата, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на Договора.

3.  „Пластик София“ ООД ще изпрати уведомление до Купувача по електронен път (имейл) или по телефона за регистриране на Поръчката му.

4. Продавачът си запазва правото да не достави Поръчката или част от нея, поради различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Потребителят ще бъде уведомен чрез имейл или по телефона, като Продавачът е задължен да върне на Купувача част или цялата предварително платена сума (ако плащането е извършено преди Продуктът да бъде доставен).

5. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

6. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен,когато Купувачът получи уведомление, че Поръчката му е приета.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

7. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

8. Договорът се сключва на български език.

9. Продавачът доставя Продуктите на посочения от Купувачите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Купувачите данни са неверни или заблуждаващи.

10. Прекратяване

10.1 Настоящите общи условия и Договора между Страните се прекратяват в следните случаи:

 при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от Страните по Договора;

 по взаимно съгласие на Страните в писмен вид;

 при обективна невъзможност на някоя от Страните по Договора да изпълнява задълженията си;

 при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 в случай на заличаване на регистрацията на Продавача в Платформата. В този случай сключените, но неизпълнени Договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

10.2. Нарушаването на тези общи условия или Политиката за поверителност, публикувани на уебсайта на Платформата, може да доведе до временно или постоянно прекратяване на услугите и преустановяване на достъпа на Потребителя до Платформата, без Продавачът да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение на Потребителя.

 

Когато Потребителят ползва Платформата в противоречие на действащото законодателство, настоящите общи условия, Политиката за поверителност, публикувани на уебсайта на Платформата, или други правила, както и когато е налице основателно съмнение за такова действие или бездействие, Продавачът има право да откаже предоставянето на услугите и да преустанови достъпа на Потребителя до Платформата без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.

 

По собствена преценка, Продавачът има право, вместо да прекрати услугата, да изиска от Потребителя да отстрани нарушението, като Потребителят е длъжен да предприеме действия по отстраняване на нарушението до 24 часа, след като е получил уведомлението, ако Продавачът не е посочил друг срок. До отстраняване на нарушението Продавачът има право да прекрати временно предоставянето на услугите на Потребителя. Когато Потребителят не отстрани нарушението в посочения срок, Продавачът има право да прекрати изцяло предоставянето на услугите на Потребителя. Във всички случаи Продавачът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Потребителя и не му дължи обезщетение.

 

Във всички случаи Потребителят дължи на Продавача обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени в следствие на нарушението.

 

VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

 1. Платформата позволява на всеки Потребител да се регистрира, като по този начин му се предоставя възможност да се възползва от услугите на Платформата.

2. „Пластик София“ ООД  си запзва правото да ограничи достъпа на който и да е Потребител до реализиране на Поръчка по свое усмотрение, ако сметне, че това би било в ущърб на „Пластик София“ ООД или на друго юридическо или физическо лице по какъвто и да е начин. При това положение право на Потребителя е да се обърне към „Пластик София“ ООД  чрез формата за контакти или към webadmin@plastic-sofia.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. „Пластик София“ ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

3. Потребителят има право да публикува мнения относно Продуктите, както и да се свързва с „Пластик София“ ООД на адрес: гр. София, п.к. 1510, район Подуяне, ул. Стефан Консулов № 12; имейл: webadmin@plastic-sofia.com; телефон: 029455045. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

5. „Пластик София“ ООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите за определен период от време.

6. Всички цени на Продуктите на Платформата са крайни. Потребителят вижда цените в български лева (BGN), но има опция за цени в евро (EUR), както и опция да вижда цените с или без ДДС.

7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Потребителя в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към „Пластик София“ ООД се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. 8. Всички изображения, поместени на Платформата, имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктитете в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

 

VIII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Правилата на настоящата глава от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на Договора или при регистрацията в Платформата, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия.

2. Основните характеристики на Продуктите, предлагани от Продавача, са определени в Описанието на всеки Продукт на уебсайта на Платформата: www.plastic-sofia.com.

3. Цената на Продуктите с включени всички данъци се определя от Продавача в Описанието на всеки продукт в уебсайта на Платформата.

4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на Договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Потребителя в Платформата.

5. Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в Платформата преди сключването на Договора.

6. Продавачът задължително посочва условията за доставка на отделните Продукти в Платформата и в настоящите общи условия.

7. Продавачът посочва преди сключването на Договора общата стойност на Поръчката за всички съдържащи се в нея Продукти.

8. Поради спецификата в ценообразуването на предлаганите продукти /до четвърти знак след десетичната запетая/, при по-големи количества може да се получи закръгляне, различно от това при закръгляне до втори знак след десетичната запетая.

 1. Потребителят се съгласява, че Продавачът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя Договори и тяхната доставка.

10. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Продавача цената за доставка на Продуктите преди или в момента на доставката им.

11. Срокът на доставка на Продукта и началният момент, от който тече, е определен за всеки Продукт поотделно при сключване на Договора с Потребителя чрез Платформата, освен ако Продуктите са поръчани в една доставка.

12. В случай че Страните не са определили срок за доставка, срокът на доставка на Продуктите е 30 работни дни, считано от датата, следваща сключването на Договора чрез Платформата.

13. Купувачът трябва да прегледа Продукта в момента на доставката и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача.

 

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

 

1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Значение на термините“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на „Пластик София“ ООД.

2. „Пластик София“ ООД си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин. Потребителят няма право да копира и разпространява съдържанието на Платформата без изричното съгласие на собственика - „Пластик София“ ООД.

3. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от тези общи условия.

4. В случай на неизпълнение „Пластик София“ ООД има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Потребителя без уведомление или предизвестие, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Потребителя.


X. ПОРЪЧКА

 

1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти в количката за покупки.

2. Добавянето на Продукти в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продуктите.

3. Потвърждавайки Поръчката, „Пластик София“ ООД се ангажира да достави съответните Продукти.

4. Купувачът се задължава да даде верни данни към момента на изпращане на Поръчката.  

5.   Продавачът има право да анулира направената от Купувача Поръчка, за което следва да уведоми Купувача. Анулирането на Поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от Страните спрямо другата във връзка с тази Поръчка и съответно никоя от Страните няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, която да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;

• предоставените от Купувача данни в Платформата са непълни и/или грешни.

6. Купувачът има право да се откаже от Поръчката си в 14-дневен срок без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка. В случай, че Купувачът упражни правото си на отказ по предходното изречение, Продавачът е задължен да възстанови в пълен размер платените от Купувача суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Купувача да се откаже от Договора. От сумата, която Купувачът е платил по Договора, се удържат разходите за връщане на Продукта, освен ако Купувачът е върнал Продукта за своя сметка и е уведомил за това Продавача. Купувачът следва да  заяви отказа си в 14-дневен срок, като се свърже с „Пластик София“ ООД по един от описаните по-долу начини:

като попълни и изпрати Стандартния формуляр за отказ, който може да изтегли от тук или като изпрати недвусмисления си отказ от Договора, посочвайки три имена, адрес за кореспонденция, телефонен номер и имейл адрес,

а) по пощата на адрес: България, гр. София, п.к. 1510, район Подуяне, ул. Стефан Консулов № 12 или

б) на електронна поща: webadmin@plastic-sofia.com

За избягване на съмнение, 14-дневният срок по предходното изречение започва да тече, считано от датата на приемане на Продуктите от Купувача или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача - при договор за покупко-продажба, или:

а) когато Купувачът е поръчал много Продукти с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, приеме последния Продукт;

б) при доставка на Продукт, който се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, приеме последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на Продукти, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, приеме първия Продукт.

7. Купувачът се задължава да съхранява получените от Продавача Продукти, тяхното качество и безопасност по време на срока по т. 6 от настоящата глава.

8. Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на Продукта с Договора, която съществува при доставянето на Продукта.

9. Информация относно търговска гаранция за Продуктите, ако такава се предоставя, е налична в Описанието на съответния Продукт в Платформата.

10. Рекламации се правят при явни недостатъци, дефекти или несъответствие в количеството при получаване на Продуктите, като Купувачът е длъжен незабавно да уведоми Продавача за открит от него недостътък. След изтичане на законовия срок от датата на получаване на Продуктите, който е определен в Закона за защита на потребителите, рекламации не се приемат.

11. Продавачът се задължава да възстанови платената цена по Договора, сключен от разстояние, или да замени дефектните с редовни (изправни) Продукти. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

 

XI. ПРОДУКТИ БЕЗ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

•   при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

•   при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

•   при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. 

 

XII.РЕКЛАМА

 

1. След регистрацията в Платформата на „Пластик София“ ООД,  Потребителят може по собствено желание да избере да получава Бюлетин (Newsletter).

2. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването на Бюлетин посредством изпращането на съобщение за това на посочен в Бюлетина имейл адрес, както и на адресите, посочени в глава II, т. 3 по-горе.

3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на Договор.

 

XIII.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

1.   Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

2. С цел по-голямо удобство на Потребителя съществува опция цените да бъдат с или без ДДС, както и смяна на валутата в евро (EUR). Това става по преценка на самия Потребител.

3. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

4.   Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Потребителя.

5.   „Пластик София“ ООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Потребителят си е купил Продукт.

6.   Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Продавача фактури в Профила си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

7. Купувачът заплаща цената на даден Продукт по един от следните начини:

 •          наложен платеж, 
 •          чрез банков трансфер по следната банкова сметка:

 -  Райфайзен Банк ЕАД IBAN: BG21 RZBB 9155 1037 1394 08 BIC: RZBB BGSF

8. а) Поради спецификата на единичната цена на Продуктите, предлагани от Продавача, при поръчано по-голямо количество от даден Продукт е възможна разлика в цената, която идва от закръгляването по стандартен механизъм, посочен по-долу в настоящата точка.

 

б) Подлежащите на плащане цени се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по следния механизъм:

 •          ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена;
 •          ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

 

XIV. ДОСТАВКА

 

1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.

2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходимия към поръчания Продукт документ, Купувачът следва да се свържете с „Пластик София“ ООД на имейл webadmin@plastic-sofia.comи „Пластик София“ ООД ще направи всичко възможно, за да го осигури възможно най-бързо.

3. Продавачът ще извършва безплатна доставката на Поръчки на стойност над 100 лв. в рамките на гр. София.

4. Продукти на стойност под 100 лв. ще бъдат доставяни чрез куриер за сметка на Купувача.

5. За по-голямо удобство на Потребителите, в Платформата е интегриран транспортен калкулатор.

6. Доставките извън рамките на гр. София ще бъдат изпълнявани от куриер за сметка на Купувача. 

XV.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

1.   Собствеността върху Продуктите ще бъде прехвърлена от Продавача на Купувача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от страна на Купувача. Предаването на Продукта ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

XVI. ПОДАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ И ЖАЛБИ

 

1. Купувачът има право да подаде оплакване, ако Продуктите не съответстват на настоящите общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за Купувача, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.

 

2. Адресът за подаване на оплакване е писмена форма е: България, гр. София, п.к. 1510, район Подуяне, ул. Стефан Консулов № 12.

 

3. Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: webadmin@plastic-sofia.com.

 

4. Екипът на Продавача ще разгледа надлежно подадените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Купувача.

 

XVII. ОТГОВОРНОСТ


1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

2. Нито една от Страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на Страните, което не може да бъде избегнато.

 

XVIII. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

 

Купувачът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

 

 1. името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Продавача;
 2. всички характеристики на Продуктите , предоставяни от Продавача;
 3. цената на Продуктите  с включени всички данъци и такси;
 4. начина на плащане и другите условия на предоставяне на Продуктите;
 5. правото на Купувача да се откаже от Продуктите;
 6. условията за закупуване на Продуктите;
 7. условията и срока на гаранцията;
 8. информация за контакт с Продавача, включително по телефон и електронна поща;
 9. техническите стъпки по сключването на Договора и тяхното правно значение;
 10. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на Договора.

 

XIX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. Продавачът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Продавачът приема и обявява на уебсайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес: www.plastic-sofia.com

3. Във всеки момент, Продавачът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

4. В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Продавачът има право да приложи Процедура за изгубени или забравени имена и пароли, достъпна на адрес www.plastic-sofia.com.

 
XX. ЮРИСДИКЦИЯ

 

Настоящият Договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Продавача и Купувача ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентните български съдебни органи, освен ако Страните не са уговорили друго.

 

XXI. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал.1 от Закона за защита на потребителите са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите, с адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А,  интернет страница: www.kzp.bg.

 

Във връзка с чл. 181н ал. 4 от Закона за защита на потребителите ви уведомяваме, че с оглед разрешаване на възникнал спор, свързан с онлайн продажба, можете да ползвате и Платформата за онлайн решаване на спорове, достъпна на следния линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 

Казаното в настоящата точка се отнася за лица, притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

 

 

 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 26.04. 2017 г.