Поръчки и доставки

I. ПОРЪЧКА

 

1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти в количката за покупки.

2. Добавянето на Продукти в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продуктите.

3. Потвърждавайки Поръчката, „Пластик София“ ООД се ангажира да достави съответните Продукти.

4. Купувачът се задължава да даде верни данни към момента на изпращане на Поръчката.  

5.   Продавачът има право да анулира направената от Купувача Поръчка, за което следва да уведоми Купувача. Анулирането на Поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от Страните спрямо другата във връзка с тази Поръчка и съответно никоя от Страните няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, която да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;

• предоставените от Купувача данни в Платформата са непълни и/или грешни.

6. Купувачът има право да се откаже от Поръчката си в 14-дневен срок без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка. В случай, че Купувачът упражни правото си на отказ по предходното изречение, Продавачът е задължен да възстанови в пълен размер платените от Купувача суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Купувача да се откаже от Договора. От сумата, която Купувачът е платил по Договора, се удържат разходите за връщане на Продукта, освен ако Купувачът е върнал Продукта за своя сметка и е уведомил за това Продавача. Купувачът следва да  заяви отказа си в 14-дневен срок, като се свърже с „Пластик София“ ООД по един от описаните по-долу начини:

като попълни и изпрати Стандартния формуляр за отказ, който може да изтегли от тук или като изпрати недвусмисления си отказ от Договора, посочвайки три имена, адрес за кореспонденция, телефонен номер и имейл адрес,

а) по пощата на адрес: България, гр. София, п.к. 1510, район Подуяне, ул. Стефан Консулов № 12 или

б) на електронна поща: webadmin@plastic-sofia.com

За избягване на съмнение, 14-дневният срок по предходното изречение започва да тече, считано от датата на приемане на Продуктите от Купувача или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача - при договор за покупко-продажба, или:

а) когато Купувачът е поръчал много Продукти с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, приеме последния Продукт;

б) при доставка на Продукт, който се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, приеме последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на Продукти, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, приеме първия Продукт.

7. Купувачът се задължава да съхранява получените от Продавача Продукти, тяхното качество и безопасност по време на срока по т. 6 от настоящата глава.

8. Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на Продукта с Договора, която съществува при доставянето на Продукта.

9. Информация относно търговска гаранция за Продуктите, ако такава се предоставя, е налична в Описанието на съответния Продукт в Платформата.

10. Рекламации се правят при явни недостатъци, дефекти или несъответствие в количеството при получаване на Продуктите, като Купувачът е длъжен незабавно да уведоми Продавача за открит от него недостътък. След изтичане на законовия срок от датата на получаване на Продуктите, който е определен в Закона за защита на потребителите, рекламации не се приемат.

11. Продавачът се задължава да възстанови платената цена по Договора, сключен от разстояние, или да замени дефектните с редовни (изправни) Продукти. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

 

II. ПРОДУКТИ БЕЗ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

•   при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

•   при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

•   при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. 

III.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

1.   Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

2. С цел по-голямо удобство на Потребителя съществува опция цените да бъдат с или без ДДС, както и смяна на валутата в евро (EUR). Това става по преценка на самия Потребител.

3. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

4.   Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Потребителя.

5.   „Пластик София“ ООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Потребителят си е купил Продукт.

6.   Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Продавача фактури в Профила си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

7. Купувачът заплаща цената на даден Продукт по един от следните начини:

  •          наложен платеж, 
  •          чрез банков трансфер по следната банкова сметка:

 -  Райфайзен Банк ЕАД IBAN: BG21 RZBB 9155 1037 1394 08 BIC: RZBB BGSF

8. а) Поради спецификата на единичната цена на Продуктите, предлагани от Продавача, при поръчано по-голямо количество от даден Продукт е възможна разлика в цената, която идва от закръгляването по стандартен механизъм, посочен по-долу в настоящата точка.

 

б) Подлежащите на плащане цени се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по следния механизъм:

  •          ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена;
  •          ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

 

IV. ДОСТАВКА

 

1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.

2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходимия към поръчания Продукт документ, Купувачът следва да се свържете с „Пластик София“ ООД на имейл webadmin@plastic-sofia.comи „Пластик София“ ООД ще направи всичко възможно, за да го осигури възможно най-бързо.

3. Продавачът ще извършва безплатна доставката на Поръчки на стойност над 100 лв. в рамките на гр. София.

4. Продукти на стойност под 100 лв. ще бъдат доставяни чрез куриер за сметка на Купувача.

5. За по-голямо удобство на Потребителите, в Платформата е интегриран транспортен калкулатор.

6. Доставките извън рамките на гр. София ще бъдат изпълнявани от куриер за сметка на Купувача. 

V.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

1.   Собствеността върху Продуктите ще бъде прехвърлена от Продавача на Купувача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от страна на Купувача. Предаването на Продукта ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

VI. ОТГОВОРНОСТ


1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

2. Нито една от Страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на Страните, което не може да бъде избегнато.

 

VII. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ/РЕКЛАМАЦИИ ПРИ ОФЛАЙН-ПОРЪЧКИ

 

1. Срокът за връщане или рекламация на закупена стока е 30 /тридесет/ работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Поръчката или част от нея може да се върне в деня на получаването ѝ или в 30 дневен срок, считано от датата на получаване, като към стоката трябва да се предостави копие на фактурата, (или приложение към ф-ра) или стокова разписка за направената поръчка.  Задължително условие е закупените продукти да са в добър търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Стоката може да бъде върната на наш служител или в офиса на фирмата чрез куриер, като Пластик София ООД си запазва правото да откаже връщането или рекламацията ако се установи, че има нарушена опаковка.

2. Транспортните разходи са за сметка на Клиента и не се възстановяват. Пратки, изпратени с наложен платеж не се приемат. След получаване на върната стока, стойността без транспортните разходи се възстановява на Клиента –в брой или по сметка в срок от 30/тридесет/ дни или върнатата стока се заменя с друга на същата стойност или ако е по-скъпа - разликата в цената се доплаща от Клиента.

3.  Стока, чието връщане/рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения 30 дневен срок, или е разопакована или частично използвана) ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка.

4. Ако по някаква причина Клиентът е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на поръчката не е установил грешката си може да се свърже в офиса на фирмата или с търговския си представител, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукти и изпращане на друг са за сметка на Клиента.

5. На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от Клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриер или наш служител и да не я приеме от него. В този случай върната стока се отбелязва в приложението към фактурата или в стоковата разписка, която придружава всяка поръчка.

6. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието накуриер или наш служител още при самото получаване на стоката. Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат изготвени само в присъствието на куриер или наш служител.

7. При предявяване на рекламация в срок до 30 / тридесет / работни дни от датата на покупката при спазени всички условия на Пластик София ООД, както и всички действащи законови разпоредби, Kлиентът може да претендира за възстановяване на            заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за приспадане на сума от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на Клиента.

8. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.